Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Pronexos
Planthofsweg 77
7601 PJ Almelo
Nederland

Telefoon +31 (0) 546 54 4030
E-mail: info@pronexos.com

Registratienummer KvK : 59255196
BTW-nummer : 853390733

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pronexos (Almelo): Algemene voorwaarden van Pronexos B.V.

Pronexos (Jülich): Algemene voorwaarden van Pronexos GmbH

 

VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE

Op deze pagina vindt u de voorwaarden op basis waarvan u onze website pronexos.com (onze webpagina) mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in deze op te volgen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de service die wij aanbieden op onze site zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op een bepaald moment niet beschikbaar is.
U bent verantwoordelijk voor alle stappen die moeten worden uitgevoerd om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich daaraan houden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze site en van de informatie die daarop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn overal ter wereld beschermd onder auteursrecht en verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag voor eigen gebruik één kopie afdrukken en delen van pagina’s downloaden van onze site, en u mag andere personen in uw organisatie op de hoogte brengen van de informatie die is gepubliceerd op onze site. U mag de papieren of digitale kopieën van de materialen die u op enigerlei wijze hebt afgedrukt of gedownload niet aanpassen, en u mag afbeeldingen, foto’s, video- of audiomateriaal of grafieken niet afzonderlijk gebruiken van de bijbehorende tekst. Onze status als auteur (en die van eventuele andere auteurs) van het materiaal op onze site dient altijd te worden vermeld. U mag geen enkel onderdeel van de informatie op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiehouders. Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt en een onderdeel van onze site afdrukt, downloadt of kopieert, vervalt het recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en dient u, afhankelijk van ons oordeel, eventuele kopieën die u van de materialen hebt gemaakt, te retourneren of te vernietigen.

BETROUWBAARHEID VAN DE GEPUBLICEERDE INFORMATIE

Commentaren en andere materialen die op onze site worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld om als advies te dienen waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen daarom uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor eventueel vertrouwen dat op dit materiaal is gebaseerd door bezoekers van onze site, of door iemand die de inhoud ervan heeft gelezen.

ONZE SITE WORDT REGELMATIG BIJGEWERKT

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot onze site stopzetten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die op onze website wordt vermeld, biedt geen enkele garantie over de nauwkeurigheid daarvan. Voor zover dit door de wet is toegestaan, sluiten wij, andere leden van ons concern en derden die aan ons verbonden zijn expliciet de aansprakelijkheid uit voor:

Alle voorwaarden, garanties en andere gebruiksvoorwaarden die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden krachtens statuten, gewoonterecht of billijkheidsrecht.
Eventuele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade geleden door een gebruiker van onze site of als gevolg van het gebruik, het niet kunnen gebruiken of het gevolg van het gebruik van onze site, eventuele daaraan gekoppelde websites en informatie die daarop is gepubliceerd, inclusief, zonder beperking, aansprakelijkheid voor:

  • inkomens- of inkomstenderving;
  • zakelijke verliezen;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilling van management- of kantoortijd;

en eventuele andere vormen van schade die kunnen ontstaan en worden veroorzaakt door onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, ook als dit kon worden voorzien, mits die voorwaarden geen claims beletten bij verlies of schade aan uw tastbaar bezit of andere claims met betrekking tot directe financiële verliezen die niet worden uitgesloten door een van de bovengenoemde categorieën.
Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid bij overlijden of letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van fundamentele zaken, noch enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEK AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken gaat u akkoord met die verwerking en garandeert u dat alle door u opgegeven informatie correct is.

VIRUSSEN, HACKERS EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet verkeerd gebruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of servers, databases of computers die met onze site zijn verbonden. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of via een distributed denial-of service-aanval. Als u deze voorwaarde schendt, pleegt u een strafrechtelijk delict. Wij zullen dergelijke overtredingen rapporteren bij de relevante rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan genoemde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding komt uw recht om van onze website gebruik te maken onmiddellijk te vervallen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging ten gevolge van een denial-of-service-aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal waarmee uw computerapparatuur, computerprogramma’s, informatie of ander materiaal in uw eigendom geïnfecteerd wordt als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat hierop of op gekoppelde websites is geplaatst.

LINKS NAAR ONZE WEBSITE

Het is niet toegestaan onze website in een andere website op te nemen of een link aan te bieden naar enig ander onderdeel van onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Vragen over toestemming kunt u sturen aan info@pronexos.com. Als u de materialen die op onze site beschikbaar zijn wilt gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven worden beschreven, neemt u dan contact op met info@pronexos.com.

LINKS VANAF ONZE SITE

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen van derden, dienen deze links alleen ter informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of bronnen of voor verlies of schade als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt.

HANDELSMERKEN

Pronexos en het logo zijn handelsmerken van Enrichment Technology Company Limited.

VARIATIES

Wij mogen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door andere bepalingen of kennisgevingen die elders op de site zijn gepubliceerd.

UW VRAGEN

Als u vragen hebt over materiaal dat voorkomt op onze site, neemt u contact op met info@pronexos.com.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site.